Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια συντήρηση, για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών συντήρησης και την προμήθεια λιπαντικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2016.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την ετήσια συντήρηση, για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών συντήρησης και την προμήθεια λιπαντικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής,προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2016.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 237,99 KB18/08/21 02:36:47