Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί:

  1. στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας δέκα έξι (16) βιβλίων πρωτοκόλλου  για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης, 1ου και 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας και
  2. στην προμήθεια 10.000 φακέλων για την κάλυψη των αναγκών της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Γ΄ Αθήνας

συνολικού προϋπολογισμού 1.370,00 € συμπ. ΦΠΑ (υλικά 500,00 € συμπ. ΦΠΑ και υπηρεσίες 870,00 € συμπ.ΦΠΑ) καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100359, 213 2100371, fax: 213 2114420, μέχρι την 26 – 06 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

Ακολουθούν:

  1. Το αρχείο της πρόσκλησης
  2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε  word )
  3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (σε word)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,17 MB18/08/21 10:38:36