Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην

παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας πέντε (5) βιβλίων πρωτοκόλλου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, προϋπολογισμού 350,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της ΔιεύθυνσηςΟικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2100359, 213 2100371, fax 213 2114420, μέχρι την 31-05-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές,

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν

-το αρχείο της Πρόσκλησης.

-υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 675,30 KB18/08/21 06:03:57
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ DOC 38,00 KB18/08/21 06:03:57