Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια (500) πεντακοσίων συσκευασιών των 40ml  LYSOFORMIN SPEZIAL ή ισοδύναμου  που αφορά την ανάγκη απολύμανσης οστών, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕ Πειραιά & Νήσων, προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 14-06-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 252,21 KB18/08/21 06:08:32