Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  03 – 07 – 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού ασφαλείας και πυρόσβεσης οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού  200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οκτώ (8) φαρμακείων για τα παραπάνω οχήματα προϋπολογισμού  200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συνολικός Προϋπολογισμός 400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα της πρόσκλησης.Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  03 -07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 101,02 KB18/08/21 03:24:10