Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού (φορητοί πυροσβεστήρες –τρίγωνα προειδοποίησης –κιβώτια υγειονομικού υλικού πρώτων βοηθειών – φακοί ) των οχημάτων έργου της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 14-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 571,79 KB18/08/21 04:05:23