Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την οριοθέτηση εξωτερικών χώρων, προϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (όχι ηλεκτρονικά) στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 12/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 307,03 KB18/08/21 06:57:12