Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου φαρμακείου με σύστημα ειδοποίησης τηλεφώνου με κάρτα sim (σύστημα συναγερμού) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, ποσού ύψους 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 1631/2019 (ΑΔΑ: ΩΒ647Λ7-66Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και την αριθ. 390510/17-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΖΥ7Λ7-ΚΓΧ & ΑΔΑΜ: 19REQ005293917) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) – 176 02 – Καλλιθέα), πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και ακριβές αντίγραφο), έως την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούργια, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, αμεταχείριστα, άριστης αντοχής, άριστης κατασκευής και ποιότητας, καθώς και να είναι κατασκευασμένα με τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις.

Ακολουθεί το έγγραφο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 221,53 KB18/08/21 08:42:56