ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας , να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός ψυγείου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, συνολικού ποσού 650,00 € ( εξακοσίων πενήντα ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , με

τη διαδικασία της ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
 
Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.

Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 2-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 188,57 KB19/08/21 07:57:00