Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για  την προμήθεια σαράντα χιλιάδων (40.000) τεμαχίων πριτσινιών – καψυλίωνγια τα Δελτία Εκπαίδευσης Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 17-10-2017  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 148,65 KB18/08/21 03:46:34