Προσοχή: Έχει αναρτηθεί Διευκρίνηση.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων και τον εφοδιασμό του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Ζ) της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 03-07-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και η Διευκρίνηση επί της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 212,29 KB18/08/21 08:08:42
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ PDF 161,07 KB18/08/21 08:08:42