Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής καλεί όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ.  15351 Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) έως τις 15/05/2018,  ημέρα Τρίτη, και  ώρα 14:30, οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. από την αρμόδια Υπηρεσία, (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος, 17ο χλμ.  Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

 Η  προαναφερόμενη προσφορά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α. για το έτος 2018».

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF 769,13 KB18/08/21 06:00:04