Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών συσκευασίας (κολλητικές ταινίες, stretch film, χαρτοκιβώτια και κόφτες) για το Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  σύμφωνα με την αριθ.

757/2018 (ΑΔΑ: ΨΩΘΛ7Λ7-ΗΨΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της εν λόγω δαπάνης και την αριθ. 104668/2018  (ΑΔΑ: 604Σ7Λ7-9ΕΠ) Απόφαση Ανάληψης, προϋπολογισμού 9.400,00 € (εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν  στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως την Τετάρτη 13-6-2018  και ώρα 14:00 μ.μ. με συμπληρωμένo τo έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που σας αποστέλλουμε συνημμένα.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 125,65 KB18/08/21 06:08:39