Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την συνδιοργάνωση του φεστιβάλ «Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 και η Περιφέρεια Αττικής θα αναλάβει την κάλυψη του ηχοφωτιστικού εξοπλισμού της διοργάνωσης για την τελετή έναρξης και λήξης καθώς και έξι (6) ημέρες εκδηλώσεων και δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέχρι την 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 139,98 KB18/08/21 06:37:34