Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια α) 1.300 δελτίων δειγματοληψίας (καρτέλες), β) 350 στρογγυλών δελτίων δειγματοληψίας και γ) 20 μπλοκ αποδείξεων εισπράξεων τελών Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών (τριπλότυπα των 50 φύλλων το καθένα) του Τμήματος Εμπορίου  της  Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού  €800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 28-04-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 820,99 KB18/08/21 03:07:34