Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από το κτίριο της οδού Ποσειδώνος 14-16, στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 08-02-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 165,24 KB18/08/21 07:24:39