ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απόφραξη, καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων ακαθάρτων του δευτερεύοντος δικτύου του Θριασίου Πεδίου (Δήμος Ελευσίνας, Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Δήμος Ασπροπύργου) συνολικού προϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Τα  φυσικά  πρόσωπα  ή  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά,  τις  ενώσεις  φυσικών  ή  και  νομικών  προσώπων,  τους  συνεταιρισμούς  που  επιθυμούν  να δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την απόφραξη, καθαρισμό των αποχετευτικών αγωγών και  φρεατίων  του  δευτερεύοντος  δικτύου  του  Θριασίου  Πεδίου (Δήμος Ελευσίνας,  Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας,  Δήμος Ασπροπύργου)  και  τη μεταφορά αστικών λυμάτων  όποτε  κριθεί  αναγκαίο,  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  οι  προδιαγραφές  στο  Παράρτημα Α΄  που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 27/04/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 175,65 KB18/08/21 12:19:23