Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην επισκευή δώδεκα (12) μηχανημάτων (φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ, σκάνερ) των Δ/νσεων αρμοδιότητας ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ (Ανταλλακτικά 4.350,00 € συμπ. ΦΠΑ & Εργασία 650,00 € συμπ. ΦΠΑ)

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2100371, fax 213 2114420, μέχρι την 21-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν:
1.το αρχείο της πρόσκλησης
2.υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης Α (σε word)
3.υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης Β (σε word)
4.υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (σε word)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 300,19 KB19/08/21 12:57:44