Η  Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να προβεί στην ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης:

Α) τριών (3) ανελκυστήρων (2 ανελκυστήρες προσώπων και 1 αναβατόριο) που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,

Β) ενός (1) ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της οδού Θηβών 250, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται το Κέντρο Διαφ/σης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) Γ’ Αθήνας,

Γ) ενός (1) ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο επί της  οδού Μάκρης 3, Αιγάλεω, όπου στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας και

συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400,00 €, συπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση), εκ των οποίων ποσό 1.000,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 και ποσό 1.400,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2100359, 213 2100371,  fax 213 2114420, μέχρι την 10-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί η Πρόσκλησης και το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 371,26 KB18/08/21 03:27:20