Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής

προσκαλεί

τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 5.845.350,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (7.248.234,00 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

21/06/2019

01/07/2019
και ώρα 15:00

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 76044 εντός ΔΕΚΑ (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 01/07/2019 και ώρα 15:00.

Η Πρόσκληση 3/2019 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,13 MB18/08/21 08:06:59
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 178,40 KB18/08/21 08:06:59