Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ. 03/2019 πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην αριθ. 03/2019 πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 76046 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αριθ. 03/2019 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 01/07/2019 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 804,42 KB18/08/21 08:07:12
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 39,00 KB18/08/21 08:07:12