Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια
εβδομήντα χιλιάδων (70.000) καψυλίων (πριτσίνια) για την συρραφή φωτογραφιών  στα Δελτία Εκπαίδευσης και Εξέτασης (ΔΕΕ) υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών  Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού  600,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359, fax 213 2114420, μέχρι την 14-09-2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν:

1.Το αρχείο της Πρόσκλησης.

2.Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (σε word).

3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε word).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 325,51 KB18/08/21 06:37:38