Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια 6.000 φακέλων ψηφοφορίας, λευκού χρώματος, διαστάσεων 16cm x 9,5cm με αυτοκόλλητο κλείσιμο καθώς και την προμήθεια 5.000 φακέλων ψηφοφορίας, λευκού χρώματος, με διαστάσεις 11,5cm x 16,5cm, με αυτοκόλλητο κλείσιμο, για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Πειραιά αντίστοιχα., προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 14-08-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 150,77 KB19/08/21 06:57:35