Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων μεταλλικών ραφιών, στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (24.180,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 803,38 KB18/08/21 07:33:07