Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (τ.dexion), στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (τ.dexion), στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω και Κάστορος στον Πειραιά, όπου θα μεταστεγασθούν οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (23.560,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 08-02-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 176,66 KB18/08/21 07:24:40