Προσοχή: Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, προϋπολογισμού €24.676,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο νέο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων επί των οδών Κάστορος και Αιγάλεω στον Πειραιά, προϋπολογισμού 24.676,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 08-02-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 6,75 MB18/08/21 07:24:41