Η Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας που απαιτούνται για τις ανάγκες των συνεργείων αυτεπιστασίας της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., προϋπολογισμού 8.943,08 € (ήτοι 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή 11-09-2015 και ώρα 11:30π.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί αρχείο της Πρόκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 149,62 KB18/08/21 12:45:47