Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν, να καταθέσουν οικονομική προσφορά ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια χάρτινων σακουλακίων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρήστες ουσιών», προϋπολογισμού €1.880 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πρόσκληση που ακολουθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή, 12/07/2019 και ώρα 9:30 π.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 171,74 KB18/08/21 08:12:23