Ο διαγωνισμός ματαιώθηκε. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά”., προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & των Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 12-02-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και αρχείο διευκρινίσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 468,98 KB18/08/21 07:24:45
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 670,76 KB18/08/21 07:24:45