Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου σε ευρώ και μέχρι του ποσού των 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες της εκκένωσης των λυμάτων του Κεντρικού κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που στεγάζεται επί της οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα) και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης λυμάτων καθορισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ, ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200 με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία 08/09/2015 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 262,91 KB18/08/21 12:43:38