Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Εξωτερική Αξιολόγηση», του έργου: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΙΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΚΑ), με κωδικό MIS 374851, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» (άξονας προτεραιότητας 14 ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €).                                      

Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Λ. Συγγρού 80 – 88, 11741 Αθήνα, 5ος όροφος, γραφείο 523).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και αρχείο διευκρινίσεων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 575,28 KB18/08/21 12:34:11
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 776,44 KB18/08/21 12:34:11