Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καλούμε τα νομικά/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, προϋπολογισμού12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.000 € για υλικά και 8.000 € για υπηρεσίες)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : ΔΕΥΤΕΡΑ 22.2.2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 164,14 KB18/08/21 01:19:57