ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: Α) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Β) Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού73.800 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καλούμε, τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν (βάσει του αρ. 18 του Π.Δ. 60/2007 και του αρ. 19 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) κατ’ αποκλειστικότητα νομικά πρόσωπα και φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας και απασχολούν εργαζόμενους η πλειοψηφία των οποίων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή της βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους, δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες (π.χ. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 20.10.15 και ώρα 10.30.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) PDF 207,09 KB18/08/21 12:54:46