Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και ως το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της υπηρεσίας ανά ΟΜΑΔΑ – ΚΑΕ για την προμήθεια πέντε (5) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Π.Ε Δυτ. Αττικής, συγκεκριμένα Α) για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  και Β) για την προμήθεια δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.

O προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των χιλίων τριακοσίων ευρώ 10.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).Τα ανωτέρω είδη, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2016, Ειδικού Φορέα 06072 κατά 9.500,00€ τον ΚΑΕ 1713 και κατά 1.100,00€ τον ΚΑΕ 1725

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη, ημερομηνία 12/07/2016και έως 15:00μ.μ.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

  • Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
  • Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
  • Συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.
  • Κοινοπραξίες, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

2. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης.

3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’-Δ’-Ε’-ΣΤ’-Ζ’), που επισυνάπτονται.

β) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

γ) Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

δ) Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Οι παραλήπτες της διακήρυξης (είτε ηλεκτρονικά είτε από το Τμήμα Προμηθειών) θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email) έτσι ώστε η Υπηρεσία να έχει κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία μας, από την  κα. Στυλιανή Δημητρακοπούλου και τη κα Μαρία Ζελιαναίου, τηλέφωνα  213 2047 092 και 213 2047 008 αντίστοιχα, fax : 213 2047 075.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 381,80 KB18/08/21 01:58:36
ΕΝΤΥΠΟ DOC 38,50 KB18/08/21 02:01:59