ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 7.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07/2015 και ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ.Μεσογείων 448, Τ.Κ.15342, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος)και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι και την 10-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Π. Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής(Λ.Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος, γραφ. 307).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 228,46 KB18/08/21 12:36:46