Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ και ως το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της υπηρεσίας ανά ΟΜΑΔΑ – ΚΑΕ για την προμήθεια πέντε (5) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Π.Ε Δυτ. Αττικής, συγκεκριμένα Α) για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  και Β) για την προμήθεια δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και δύο (2) συσκευών τηλεμοιοτυπίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α.

O προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των χιλίων τριακοσίων ευρώ 10.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).Τα ανωτέρω είδη, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/08/2016 ημέραΔευτέρα και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200,  με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση, θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,ημέρα  Παρασκευή, ημερομηνία 26/08/2016και έως 15:00μ.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι κατά το χρονικό διάστημα 5/08/2016-20/08/2016, δεν θα γίνεται παραλαβή των προσφορών σύμφωνα με το άρθ. 10, παρ. 6 του ΠΔ 118/2007)

Ακολουθει το αρχείο της Διακήρυξης και το έντυπο Παραλαβής Τευχών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 410,13 KB18/08/21 02:04:27
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ DOC 38,50 KB18/08/21 02:04:28