Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 2276/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, διενεργεί Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 13.580,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 18η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ είναι η 19η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047008 & 2132047009, fax: 213 2047 075, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Μαρία Ζελιαναίου και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 262,28 KB18/08/21 01:01:57