ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ:Α) ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Β) Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καλούμε, τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης διακήρυξης, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 4.8.2016 και ώρα 10.30.

Ακολουθεί το αρχείο της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 210,15 KB18/08/21 02:05:33