Ο Διαγωνισμός ακυρώθηκε.

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ  Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Παλλήνη, ισόγειο, από

23 / 08 / 2016 μέχρι και   26 / 08 / 2016 και έως ώρα 14:30 μ.μ.,

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποδομής για τη διοργάνωση της 3ης Συνάντησης Εθνοτοπικών Συλλόγων Ανατολικής Αττικής «Όλη η Ελλάδα στην Ανατολική Αττική», που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Παιανίας στις 24 & 25-09-2016, προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και υπηρεσιών.

       Ο διαγωνισμός θα γίνει με προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

Ακολουθεί το αρχείο του διαγωνισμου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 343,43 KB18/08/21 02:07:22