Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Συνεδρίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας με θέμα «Πολιτική Προστασία και Ασφάλεια»,συνολικού προϋπολογισμού 7.380,00 ευρώ (ΕΣΤΙΑΣΗ : 3.444,00€-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.936,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδων ειδών»

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα 23/5/2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, 3ος ΟΡΟΦΟΣ,

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 249,49 KB18/08/21 01:46:09