Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης, οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προετοιμασία της υλικοτεχνικής υποδομής της εκδήλωσης «4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (45.500,00) πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 2015, ειδικού φορέα 06072 κατά 45.500,00€ πλέον ΦΠΑ τον ΚΑΕ 0844

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16/092015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200,     με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές, σε κάθε περίπτωση θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη ημερομηνία 15/09/2015 και έως 15:00μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και το Έντυπο Παραλαβής Τευχών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 397,91 KB18/08/21 12:45:47