ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

προμήθεια και αντικατάσταση των φίλτρων σε έξι (6) ψύκτες παροχής νερού στις Δ/νσεις της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 600 €, συμπεριλ. ΦΠΑ

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2114416-7, 213-2100371, fax 213-2114420, από την 29-05-2015 μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού, ήτοι, μέχρι την 05-06-2015 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 307

08-06-2015

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 208,72 KB18/08/21 12:29:35