Η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της Μέσης Λιανικής Τιμής σε ευρώ για την προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης και Πετρελαίου, συνολικής αξίας € 49.200,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και καλεί τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή.

Ημερομηνία & ώρα διεξαγωγής διαγωνισμού: 20-07-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,29 MB18/08/21 12:38:27