Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εργασία:

«Καθαρισμός και αποψίλωση ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής 2015»

O προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). Οι ανωτέρω   τοποθεσίες και οι απαιτούμενες εργασίες, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2015, Ειδικού Φορέα 06072 και ΚΑΕ 5152

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/05/2015., ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200,     με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία     μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα, ημερομηνία 18/05/2015 και έως 15:00μ.μ.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

•             Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

•             Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

•             Συνεταιρισμοί.

Ακολουθεί το αρχείο της διακήρυξης και το Έντυπο Παραλαβής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 354,67 KB18/08/21 12:24:38
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ DOC 35,50 KB18/08/21 12:24:38