Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσηςτη συμφερότερη, από οικονομικής άποψης, προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής της εκδήλωσης “3η συνάντηση πολιτιστικών φορέων Δυτικής Αττικής“, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων αυτής 2013, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/07/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Συγγρού 15-17, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 25/07/2013, ημέρα Πέμπτη και έως τις 15.00μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.