Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351,Παλλήνη, στο ισόγειο, προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά αυτού την εταιρική σφραγίδα καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ SERVER ROOM», μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της ΠΕΑΑ και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της ΠΕΑΑ – Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Παλλήνη στον 1ο όροφο.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.