Ανοικτός τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για

α) το ετήσιο τακτικό service και 

β) την επισκευή οχημάτων

Κεντρικού, Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού € 78.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 04-08-2014 και ώρα 10:30 π.μ.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών, Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 310) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την 13:00 μ.μ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10:00 π.μ. μέχρι την 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.