Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τρίτη 4-9-2018, για τη σήμανση προσόψεων, εισόδων, ορόφων και γραφείων των κτιρίων επί της Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη και Λ. Κηφισίας 20& Γκύζη της Π.Ε. Βορείου Τομέα συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  4-9-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς επίκειται μετακόμιση των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ σε νέα κτίρια στο Μαρούσι σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στον τόπο παράδοσης των φακέλων των προσφορών θα ενημερωθείτε με διευκρινιστικό μήνυμα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής στο δικτυακό τόπο:  www.patt.gov.gr, Πεδίο: Ενημέρωση, Διαγωνισμοί.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 185,16 KB18/08/21 06:28:03