Η Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια επίσωτρων-ελαστικών για τα υπηρεσιακά οχήματα και φορτηγά της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η δαπάνη των 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 06072, ΚΑΕ 1321.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 07/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Παρασκευή ημερομηνία 03/01/2020 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 07/01/2020), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 766,45 KB18/08/21 09:08:38
ΤΕΥΔ DOC 167,50 KB18/08/21 09:08:39