Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για την προμήθεια βασικού ξενοδοχειακού και οικιακού  εξοπλισμού  της πράξης «Ανέγερση νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο, δώμα και στέγη, με λειτουργία ως στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 36.400,00€ (τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 29.354,84€ (είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών) χωρίς ΦΠΑ.

 Προσφορές γίνονται δεκτές για μία, μερικές ή όλες τις ομάδες των προς προμήθεια ειδών με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν για όλα τα ζητούμενα είδη της κάθε ομάδας ή ομάδων επιλογής τους και δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτής ή αυτών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.), ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης  της  Διακήρυξης  στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr), σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  στο άρθρο 121 παρ. 1γ  του Ν.4412/2016 όπως η περ. γ΄ αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/19-5-2017).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών

(17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 1ος όροφος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη)

04-10-2018

15-10-2018

ώρα 14:00 μ.μ.

16-10-2018

ώρα 10:00 π.μ. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 121 και του άρθρου 106 του Ν. 4412/16

 Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 643,53 KB18/08/21 06:43:01